Regulamin

Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania1.1. Podczas korzystania z Serwisu liebherr.aged.com.pl na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies"). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych.

1.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

1.3. W Serwisie używamy następujących rodzajów plików cookies:
•  pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
•  "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
•  "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

1.4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
• niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
• każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
• usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

1.5. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach" przeglądarki lub w zakładce „Pomoc". Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy aged@aged.com.pl wszelkie pytania i wątpliwości, a konsultanci Serwisu udzielą wszelkich potrzebnych informacji. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

1.6. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

1.7. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „Akceptuję" w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

 


Klauzula informacyjna

Celem zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług oraz wypełnieniu ciążącego na
Administratorze danych osobowych obowiązku informacyjnego pragniemy
poinformować Państwa o przetwarzanych przez Aged Sp. z.o.o. danych osobowych.
Definicje:
1. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi
serwis internetowy, działający w domenie www.aged.com.pl
2. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
3. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego Administrator świadczy usługi, który
może być stroną umowy z Administratorem lub odwiedza Serwis Administratora, na
rzecz którego zgodnie z niniejszym regulaminem i powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa mogą być świadczone usługi promocyjne i marketingowe.
1. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu ?
Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, dalej zwane „RODO" jest:
AGED sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie, przy ulicy 3-go Maja 8, kod pocztowy 05-800,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000050082,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, NIP
5210080410 (dalej zwany „Administratorem")
2. Kto jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa przetwarzania danych w
Serwisie i jak można się z nim skontaktować ?
Pracownikiem odpowiedzialnym za przestrzeganie zachowania bezpieczeństwa przetwarzania
danych wyznaczonym przez Administratora jest:
Sebastian Makówka
adres korespondencyjny: Aged Sp. z o.o, ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków
adres e-mail: rodo@aged.com.pl
telefon +48 222 440 430
3. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników
1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu:
a) Zawarcia lub wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną,
b) Realizacji zamówień składanych przez Użytkownika,
c) Organizowania promocji lub innych akcji marketingowych, w których Użytkownicy mogą
brać udział.
d) Prowadzenia usług marketingowych, w tym wysyłki newslettera z informacją marketingową
i handlową - Użytkownik korzystając z Serwisu nie będzie otrzymywał informacji
marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody,
e) Przetwarzanie danych osobowych może służyć także w celu odpowiedzi na pytania
Użytkownika składane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego w Serwisie,
f) Świadczenia w Serwisie najwyższej jakości usług a także w celach archiwizacji i celach
statystycznych oraz technicznej administracji Serwisem,
2. Dane osobowe, takie jak:
imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numer pesel, numer
NIP
rejestrowane i przetwarzane są tylko wtedy, gdy:
a) jest to niezbędne do złożenie zamówienia,
b) jest to niezbędne do zawarcie lub wykonanie umowy, której Użytkownik jest stroną,
c) Użytkownika wyraża zgodę na udział w akcji marketingowej lub promocyjnej
organizowanej przez Administratora.
d) Użytkownik korzysta z formularza kontaktowego w Serwisie a podanie danych choć
dobrowolne, jest niezbędne do prawidłowego przetworzenia wiadomości i udzielenia
odpowiedzi na przesłane zapytanie,
3. Użytkownik może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania newslettera. W
takim przypadku Administrator będzie musiał pobrać i zapisać adres e-mail Użytkownika.
Adres e-mail Użytkownika wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania newsletterów,
zawierających informacje marketingowe i handlowe o aktualnej ofercie.
4. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu
przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb
Użytkowników.
4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora jest:
a) Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia lub wykonania umowy, której
Użytkownik jest stroną. Jeśli zatem Administrator zawiera z Użytkownikiem umowę o
realizację danej usługi, to może przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji
tej umowy.
b) Niezbędność przetwarzania do celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze. Ta podstawa obejmuje między innymi konieczność wypełnienia obowiązku
podatkowego, udokumentowanie świadczenia usług profesjonalnych lub innych określonych w
odrębnych przepisach obowiązków Administratora.
c) Przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy
przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione prawem cele
i potrzeby Administratora. Dotyczy to również zapewnienia legalności i bezpieczeństwa
świadczonych usług, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania treści Serwisu oraz
dopasowania swoich usług do potrzeb i wygody Użytkowników
d) Dobrowolna zgoda Użytkownika. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne a
Użytkownik ma również możliwość ograniczenia zakresu zgody, zmiany zgody lub jej
wycofania w dowolnym momencie.
5. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora?
Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez
Administratora lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO
podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem
powyżej. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej wycofania, ograniczenia lub podjęcia innych
działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na
ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania,
c) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – do czasu istnienia tego
obowiązku lub uzasadnionego interesu np. dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia
roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych.
6. Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
1.Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a) firmom świadczącym usługi z zakresu wsparcia IT
b) firmom świadczącym usługi z zakresu obsługi księgowej
c) kancelariom świadczącym usługi doradztwa prawnego
d) firmom świadczącym usługi kurierskie
e) firmom świadczącym usługi outsourcingowe
f) firmom świadczącym usługi serwisowe
g) firmom będącym partnerem biznesowym Administratora
2. Administrator bez uprzedniego uzyskania zgody Użytkownika nie będzie udostępniał danych
osobowych podmiotom trzecim,
3. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników, organom i służbom
państwowym takim jak policja, ABW, sądy czy organy podatkowe, uprawnionym na podstawie
właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania
odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.
4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.
7. Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych
osobowych?
1. Użytkownik ma prawo do wycofania, zmiany lub ograniczenia zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
2. Użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody na adres siedziby Administratora lub adres e-mail rodo@aged.com.pl
3. Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych
osobowych.
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
5. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest możliwy w siedzibie Administratora.
Ponadto, Administrator udostępnia adres e-mail rodo@aged.com.pl oraz numer telefonu
+48 222 440 430 za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.


Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Administrator oświadcza, iż przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024).
1. Definicje:
1. Administrator - Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, dalej zwane „RODO" jest AGED sp. z o.o., z
siedzibą w Pruszkowie, przy ulicy 3-go Maja 8, kod pocztowy 05-800, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000050082,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, NIP
5210080410
2. Dane osobowe - zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego
Serwisu takimi danymi są np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies wykorzystywanych przez
Administratora lub Partnerów w Serwisie Administratora.
3. Partner – podmiot trzeci z usług którego Administrator korzysta celem świadczenia
najwyższej jakości usług w Serwisie.
4. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze stron internetowych Serwisu.
5. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem
Serwisu.
6. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora,
za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
7. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi
serwis internetowy, działający w domenie www.aged.com.pl
8. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
9. Użytkownik - oznacza podmiot, odwiedzający Serwis Administratora, na rzecz którego
zgodnie z niniejszym polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą
być świadczone usługi.
2. Cel przetwarzania
1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu:
a) Zawarcia lub wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną,
b) Realizacji zamówień składanych przez Użytkownika,
c) Organizowania promocji lub innych akcji marketingowych, w których Użytkownicy
mogą brać udział.
d) Prowadzenia usług marketingowych, w tym wysyłki newslettera z informacją
marketingową i handlową - Użytkownik korzystając z Serwisu nie będzie otrzymywał
informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody,
e) Przetwarzanie danych osobowych może służyć także w celu odpowiedzi na pytania
Użytkownika składane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego w
Serwisie,
f) Świadczenia w Serwisie najwyższej jakości usług a także w celach archiwizacji i
celach statystycznych oraz technicznej administracji Serwisem,
2. Dane osobowe, takie jak:
imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numer pesel,
numer NIP
rejestrowane i przetwarzane są t
a) Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia lub wykonania umowy,
której Użytkownik jest stroną. Jeśli zatem Administrator zawiera z Użytkownikiem
umowę o realizację danej usługi, to może przetwarzać dane osobowe w zakresie
niezbędnym do realizacji tej umowy.
b) Niezbędność przetwarzania do celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze. Ta podstawa obejmuje między innymi konieczność wypełnienia
obowiązku podatkowego, udokumentowanie świadczenia usług profesjonalnych lub
innych określonych w odrębnych przepisach obowiązków Administratora.
c) Przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych
dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na
usprawiedliwione prawem cele i potrzeby Administratora. Dotyczy to również
zapewnienia legalności i bezpieczeństwa świadczonych usług, dokonanie pomiarów
statystycznych, ulepszania treści Serwisu oraz dopasowania swoich usług do potrzeb i
wygody Użytkowników
d) Dobrowolna zgoda Użytkownika. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie
dobrowolne a Użytkownik ma również możliwość ograniczenia zakresu zgody, zmiany
zgody lub jej wycofania w dowolnym momencie.
4. Okres przetwarzania danych.
Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania
przez Administratora lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych
przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy,
zgodnie z opisem powyżej. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia
podstawy do ich przetwarzania:
a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej wycofania, ograniczenia lub podjęcia
innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę. Wycofanie zgody nie
wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej
wykonywania,
c) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – do czasu
istnienia tego obowiązku lub uzasadnionego interesu np. dane będą przetwarzane przez
okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych.
5. Powierzenie przetwarzania danych i udostępnianie danych.
1.Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a) firmom świadczącym usługi z zakresu wsparcia IT
b) firmom świadczącym usługi z zakresu obsługi księgowej
c) kancelariom świadczącym usługi doradztwa prawnego
d) firmom świadczącym usługi kurierskie
e) firmom świadczącym usługi outsorcingowe
f) firmom świadczącym usługi serwisowe
g) firmom będącym partnerem biznesowym Administratora
2. Administrator bez uprzedniego uzyskania zgody Użytkownika nie będzie udostępniał
danych osobowych podmiotom trzecim,
3. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników, organom i służbom
państwowym takim jak policja, ABW, sądy czy organy podatkowe, uprawnionym na
podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem
posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.
4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.
6. Prawa przysługujące Użytkownikom Serwisu.
1. Użytkownik ma prawo do wycofania, zmiany lub ograniczenia zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
2. Użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody na adres siedziby Administratora lub adres e-mail rodo@aged.com.pl
3. Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm
cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają
zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu
będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
5. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
1. Konfiguracji serwisu
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik;
d) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
e) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w
serwisie:
a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
b) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika, umożliwiając w szczególności dostosowanie
dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
5. Analiz i badań statystycznych - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych
Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. Świadczenia usług reklamowych - dostosowania prezentowanych za pośrednictwem
Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
6. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych:
Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą
serwisów społecznościowych:
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii]
4. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z
zewnętrznego serwisu internetowego:
opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
7. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu
końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z
której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
• niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
• każdorazowym informowaniu Użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie
na urządzeniu;
• usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.
Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z
informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w
„Ustawieniach" przeglądarki lub w zakładce „Pomoc"